Extra aanbod in Genk

C-REAL GENK: wat mag u verwachten?

Het project C-REAL wil de grondige en energetische renovatie van oude appartementsblokken (ouder dan 40 jaar) stimuleren en opschalen in Genk. Om dit te realiseren wil de stad Genk een traject afleggen met gemotiveerde Verenigingen van Mede-eigenaars (VME). Via een oproep en wervingscampagne zullen VME’s kunnen deelnemen aan het project C-REAL. Binnen dit project krijgen zij een adviesrapport op maat over hun gebouw, hulp bij de opmaak van een concreet plan van aanpak en begeleiding bij de uitvoering ervan. In ruil engageert de VME zich tot een inspanningsverbintenis op het vlak van de uitvoering van het plan van aanpak.

De stad Genk zoekt minstens 8 verenigingen van mede-eigenaars uit Genk die willen deelnemen aan het project. Hiermee werken we samen een integraal plan van aanpak voor de renovatie van het gebouw uit én helpen we met de uitvoering van het plan. C-REAL en de stad Genk bieden de VME een zeer uitgebreide ondersteuning bij verschillende fasen van het renovatieproces, van de voorbereiding tot de uitvoering.

Onderstaand leest u wat een Genkse VME extra krijgt boven op het standaardpakket van C-REAL. Links vindt u het basisaanbod dat elke VME’s in Limburg kunnen opnemen binnen het project. Rechts staat het aanbod dat bovenop het basisaanbod wordt verstrekt voor de Genkse VME’s.

Basisaanbod C-REAL

Extra aanbod voor Genkse VME’s

Uitwerken van adviesrapport op maat

Elke VME heeft recht op het basisaanbod adviesrapport in kader van C-REAL:

Daarvoor zal gewerkt worden met het medium rapport van Dubolimburg.

Aanvullend zal een quickscan worden ontwikkeld die visueel de pijnpunten en prioriteiten voorstelt. Hierbij ligt de focus op energetische renovatiemaatregelen en zal de algemene gebouwstaat niet in detail worden meegenomen. De quickscan zal worden voorgelegd aan de beheerraad of trekkersgroep voordat het uitgebreide adviesrapport zal opgemaakt worden. Bij het advies van C-REAL zal ook een financieringsvoorstel op maat worden opgemaakt.

 

 • Algemene aanpassing basisrapport C-REAL ifv wensen Genk in samenwerking met trekkersgroep
 • Ontwikkeling tool conditiestaatmeting
 • Opmaak kostenraming voor gebouwonderdelen die verouderd zijn als input voor meerjaren budgettering ( cfr tool VMSW – conditiestaatmeting)
 • Betonrot visuele inspectie, opmaak bundel met foto’s en beschrijving als voorbereiding om offerte studie op te vragen
 • Opvragen keuringen en in functie daarvan kostenraming van nodige aanpassingen (verwarmingsaudit, lift, elektriciteit, keuring cv,…) – opvragen offerte – rapport interpreteren – prijzen vragen voor aanpassingen – kostenraming opnemen in meerjarenplan (6 à 8u per onderdeel)
 • Concreet voorstel voor aanpassing schouwen – uitleg wat wettelijk mag en doorverwijzen naar gespecialiseerde firma
 • Coördinatie dakonderzoek en meenemen resultaten in rapport – eventueel bekijken of ook EPDM en kunststof mogelijk is door samenwerking aannemers
 • Inzet warmtecamera als sensibiliserend middel (foto’s maken, interpretatie , opnemen in rapport en gebruik om eigenaars te overtuigen)
 • Gevelsimulatie (sensibilisering) en details op maat (uitvoering)
 • Warmteverliesberekening in functie van stookplaatsrenovatie

Trajectbegeleiding bij de opmaak van een plan van aanpak

Syndici worden vanaf de zijlijn betrokken bij de opmaak van de adviesformule door deelname in de expertengroep. Tussentijds zal een tevredenheidsonderzoek gedaan worden om de adviesformule verder bij te sturen.

 

 • Syndici en eigenaars zullen nauwer betrokken worden bij de uitwerking van de adviesformule en de bijhorende tools en zullen intensiever begeleid worden.
 • Coaching syndicus en VME: Samen met syndicus – co creatie van bruikbaar instrument om opvolging te doen van te nemen renovatiemaatregelen. Dit kan met behulp van flow chart/beslissingsboom met overzicht bouwpartners en het te volgen traject voor een deelrenovatie(s)
 • Checklist op maat voor de ontzorging van syndicus en trekkersgroep

Aanjager en coach bij de uitvoering van het plan van aanpak

Binnen C-REAL zal de focus vooral liggen op de technische ontzorging bij het renovatietraject. Hierbij zullen overlegmomenten voorzien worden met syndicus en beheerraad/trekkersgroep.

 

 • Meer diepgaande begeleiding VME – oprichten werkgroep en rol coach en technisch adviseur opnemen – in het natraject bij uitvoering concrete maatregelen of als voorbereiding van uitwerking meerjarenplan. Afhankelijk van specifieke vragen zal advies ingewonnen worden bij experten. Elke VME krijgt 8 x 4  uur krediet uren.
 • Dubolimburg treedt op als aanspreekpunt en renovatie’coach’. De coach zal verbindend werken tussen de mede-eigenaars en het draagvlak voor energetische renovatiemaatregelen stimuleren en uitbouwen. Deze rol wordt op maat van een bewonersgroep opgenomen. Hier worden 24 uren krediet per VME toebedeeld.

Syndici technisch ondersteunen en zorgen voor kennisopbouw

Begeleiding bij aanvraag offertes energetische renovatiemaatregelen en toeleiding naar aannemers en andere bouwpartners.

 

 • Infosessies op maat van syndicus en gebouweigenaar ifv concrete uitvoering of over een specifiek thema. De thema’s zullen worden afgestemd met de sector zodanig dat deze kunnen ingezet worden voor de permanente vorming.

Communicatieve opdracht naar de bouwsector

De projectresultaten zullen via een projectwebsite en via nieuwsbrieven aan de sector gecommuniceerd worden.

 

 • Gerichte communicatie ervaringen naar bouwsector voor Genk en partnergemeenten – blog of alternatief – webinars/nieuwsbrieven,..; verschillende doelgroepen: eigenaars, syndici, aannemers, bouwprofessionals, gemeente,…
 • Overleg met stuurgroep gemeente en afstemming met beleid
 • In functie van case gericht experten uitnodigen om toelichting te geven op werkgroep ipv algemene klankbordgroep. Experten C-REAL kunnen hier eventueel voor gevraagd worden

Documenten C-REAL GENK

Documenten/downloads

VME-CAFE in Genk > 03/10/2023